Volg num mer Afzender of voorstelier Datum Korte 1414 bir .geiii. va erken 1415 4ir.gem.werken 1416 1417 1418 best.der Jouw* ver."St.Jozeph" ^erv.A.ed .demeentein Jammissaris der --o ningin in utrecht deelt mede dat rt.u.van buydam, klaar- water :eg 15, te -mest, ontheffing be hoeft van het bepaalde in art.8 der bous.| verordening tenbehoeve van den bouw van een dubbel woonhuis aan den ligendomweg op perceel sectie 4 no.3614 ged. lerzake wordt geadviseerd ontheffing te Iverleenen onder voorwaarde van storting |in het wegenfonds van een bedrag van f.316.44 en afstand van een strook grond groot ongeveer 95 --2zulks ter verbree- dinb van den -digendomweg. deelt xaede dat J.Hilhorst4uinweg 2d, |te e>oest, ontheffing behoeft van het be haalde in art.8 der bouwverordening ten- 'behoeve van den bouw van een enkel woon huis aan den duinweg op perceel sectie 4' no.1786 ged.en 1915 ged. terzake wordt geadviseerd ontheffing te verleenen onder voorwaarde van storting in het wegenfonds van een bedrag van f.284.-- en afstand van een strook grond groot ongeveer 33 ^2, zulks ter verbree ding van den 4Uin ;eg. deelt mede dat besloten is voorloopig niet tot de uitvoering van het schilder werk aan de woningen van complex 2oest 11 over te gaan en A.u.--utselaar als vaste uitvoerder der werkzaamheden met ingang van 28 november a.s. ontslagen is» jdoen toekomen een afschrift van een door [haar over de financiering der werkloos heidslasten aan de ministers van finan- iciën, van binnenlandscne zaken en van ■sociale zaken gericht adres. deelt mede dat bij koninklijk besluit van '15 4ct.l936 nr.23 is goedgekeurd de bij jraadsbesluit van 31 Juli 1936 vastgesteld |de verordening regelende de rangen, het jaantal, de samenstellingde eischen van benoembaarheid en de bezoldiging der gemeentepolitie. pe minister van binnenlandsche ialcen zief jechter nog een raadsbesluit tegemoet waarbij de aanvang van artikel 19 wordt jelezen "be hoofdagenten en agenten'1 in plaats van "De Ambtenaren" i n h o u 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 693