num- Afzender of voorsteller Datu Korte mer 1 424 1425 1426 1427 1428 G.van Lummel W. van Lgdcm. A.Meeripan, te Utrecht. Officier Leger des Heils. Lr .Li. J .Roessingii Lirecteur van Ge in entewerken. deelt in antwooru op den brief van B.et w. dd. 28 October j.i. 1e afd .no .726 te de, dat hij tot huur van het perceel BeJ kenlaan 15a wenscht over te gaan, doet dat hf, vertrouwt, dat het huis 1 Janua- ri a.s. al z^n ontruimd. Mocht 1 Januj ri a.s. het huis niet ontruimd z.jn, dan: verzoekt hij de huur te doen ingaan 1 n bruari a.s. vraagt terugbetaling van een bedrag van ƒ.20,= voor rioolbuizen, welke gebruikt1 jzijn bij de riol- ering van uen liartweg. verzoekt toestemming tot het houden van jeen collecte op 7 en 8 Lec. a.s. jdient een declaratie in ad 25,= wege ^onderzoek van en uitgebracht rapport 0® ;trent H.a.Vos. deelt mede geen bezwaar te hebben tegen jeen verhuring van een gedeelte groot j+_ 1475 M2 van het achter de ambtswoning :der school a d .Beetzlaan gelegen terreJ kad.bekend als sectie h.no.5566. 1429 1e afdeeling. vestigt er de aandacht op dat bvna noo" de hand gehouden wordt aan het bepaald bi.j art. 55, 1e lid, sub d. der Algemeen Politieverordening (verboet een uitweg te maken en te behouden op den openbar weg) 1450 !ll .V.nerste boester Electr .Lrukkerxj 1 4 51 N.V.Bank voor Ned Gemeenten te 's-Gfra- venhage deelt mede schaae te hebben van de om standigheid dat de afwerking van de ni we bouwverordening nog niet mogelijk ia* In verband daarmede wordt een schadeve goeding gevraagd van 7.2,50 per maand, ingaande Augustus 1956. deelt mede dat zij niet Kan voldoen aan jde aanvraag van den ontvanger om overma king van een bedrag van /.14.0uG,='

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 699