Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 137 138 inspecteur van Politie, te Soest hoofden.van. schole 139 .fd. Soest der ed Ver»tot bescher ming van dIer en 140 141 142 n '■'et houd er Openbare '/erlcen 3cho0nhei sc0..i s- ie dezer gemeente Voorzitter Korte 1 n n o u jzendt een 5-taX Itotaal bedrag van f.45.51 ihem ten behoeve schot gedane uitgaven. ecl-araties tot eeri wegens doo-r er gemeente bij voor- De dec goed ge aan (brengen overeenkomstig art. 16 der veror- jdenin0 op het lager onderl ijs verslag uit over het onderlijs in 1935» verzoekt, onder aanvoering van motieven, alsnog de met ingang van l_93ó ingetrok ken subsidie te willen toeken en, of de jaarlijksche onkosten verbonden aan het verzorgen enz. van dieren (weggeloopen honden e.d.) in feite een tak van de politie zijnde, geheel vergoeden. .eelt de vergadering mede dat hij zich in 1= Schoonheidscommissie heeft verzet egen het maken van bouwontwerpen of wij zigingen van bouwplannen door leien der Commissie en stelt voor aan de Schoon heids Commissie mede te deelen, dat het Sollege zich op het standpunt plaatst at de leden zelve geen bouwplannen die te hunner beoord:Slin. zijn ontwerpen of wijzigen tenzij die wijzigingen geschie den in de vergadering der Commissie. Verzoekt de medewerking van het college era door bespreking en overleg met den eigenaar van het terrein gelegen tussche iddelwijkstraat en Kerkpad tot een be bouwing te komen lis meer aanpast aan de omgeving dan volgens stelt aan de orde het verzoek van den daad om te over eben of de hulpbode A. --root aan wien eervol ontslag is aange- e bouw rlan het geval het thans is. m&ed ien- seL 1 per i -tiebruari a. no,- tot ultimo 3-936 orien g =handhaafd ^e an geste] onder! zal w Besla' jaar van d: als b: van d< z ervt pesloi jjethoi nemer zal i. ■a ore het be ■-la, t 'O Lil 01

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 69