Ou. iujs\ E S L I S S I N G Afdeeiing I van B.erj ■no.726 J iree el Be/ tandoch s 1 JanuaJ it 1 Janj l jj igaan i jJ iedrag vaJ gebruihtl lartweg. en N o. i Aanmerkingen ^an den hee van hummel zal worden medegedeeld dat het College terzake zijn medewerking zal verleenen doch dat de Baad nog zal hebben te beslissen omtrent de al of niet meer verhuring van het perceel aan Assink, zuIks in verband met z^n desbetreffend verzoet tot inhuring. lAdressant zal worden medegedeeld uat de Baad reeds in zijne vergaaering van 28 dept. 1992 afwijzend op een ge- lijkluiaend verzoek heeft beschikt en dat hem hiervan mededeeling is gedaan bij senrijven van 29 September d.a-v. /oorts acht het College geen termen aanwezig den Baad voor te stellen op dit besluit terug te komen. louden val s Conform het advies van den Inspecteur van Politie wordt op het verzoek afw^zend oeschikt. apport lot uitbetaling van deze declaratie ad 28,= wordt be- *r f tb en tegen| groot ,bt swoningl ;en teirei| 6 b^na nooi| bepaal^ algemeens] uitweg openbar^ n de om an de nU gelijk ia' schadevei r maand) doen aan om overaa| uG slot en. Besloten wordt het onderhavige terrein aan P.de Haan en bj.Bijksen niet te verhuren doch dit te gelegener tijd te bestemmen voor aardappelbouw door werkloozen. Besloten wordt aan deze bepaling in den vervolge de hand te houden. Aan den directeur van gemeentewerken zal van een en ander medeaeeling worden gedaan. Voorts wordt aan de 1e afdeeiing ter secretarie opgedragen terzake een regeling te ontwerpen. v*7 Adressant zal worden medegedeeld dat het college in principe bereiü is een schadeloosstelling te verleenen doch dat deze in onderling overleg zal dienen te worden vastgesteld Aan de N.V.Bank voor Heder 1 .gemeenten zal een scnrljven worden gericht conform het overgelegde concept. 9 j W 3gBlh I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 700