Volg num mer 1432 Afzender of voorsteller Directeur van Ge meentewerken. K o r t e i n o u verzoekt een regeling te treffen ten aanzien van de inning van gelden voor de levering van betonpaaltjes aan par ticulieren ter aanduiding van ae erf&f. scheidingen. De secretaris deelt in de vergadering mede met den landmeter van het kadaster (de neer Albarda) in het bijzi,in van het hoofd van de afd.finan ciën over deze zaken een bespreking te hebben gevoerd, waarbij is gebleken dat de landmeter bij gemeentewerken een lijst inlevert van grondeigenaren ciie de be schikking willen iiebben over de noodigel grenspaalt jes Gemeentewerken brengt ia| totale aantal paaltjes op een door den landmeter aangewezen plaats waarna de paaltjes vanwege net kadaster in het veld worden geplaatst. Door gemeente werken zou dan zorg gedragen worden voor inning van de Kosten der paaltjes. Deze regeling wordt echter uit oogpunt van controle niet gewenscht geacht zoo-| dat de Secretaris aan het college het voorstel aoet aan den landmeter te ver-| zoeken voortaan ook een li„st te zenden van de totaal dij gemeentewerken aange vraagde paaltjes en de inning der kos ten in handen te stellen van den gemeen| te-ontvanger I433 Directeur van Ge meentewerken. bericht dat er geen bezwaar bestaat te gen verhuring van net perceel D.no.79p>i groot 1b20 M2 aan ivi.de Bree voor een ti.,d van 2 jaren. 1434 Soest er Vverkloozen organisatie verzoekt toestemming tot net mogen _icu-| den van een collecte, tot dekking uer kosten voor een te houden St.Licolaas- feest voor de kinaeren der ongeorgani seerde werkloozen. 1435 Gemeente-Ontvanger Soest verzoekt te mogen vernemen of aan van Leeuwen majoor van politie nog langer uitstel moet worden verleend met betreij king tot de door v.neeuwen nog versciinl| digde achterstallige pensioensbijdrage11 resteerende ƒ.26,07*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 701