Volg num mer Afzender of voorsteller 14^6 ïemeente-Ont vanger1. 14^7 Je Voorzitter. 1438 f>e Gemeente-secre tarie. 14^9 directeur van Ge meentewerken. Korte inhoud verzoekt machtiging om den erfpachter G.M.van Herwaarden aan te schreven, dat bü niet-betaling van een gedeelte de^ achterstallige schulden voor 1 Decembei 1936, gebruik zal worden gemaakt van het bij art. 10 der algemeene erfpachts- voorwaarden voorbehouden recht tot ver vallenverklaring van het erfpachtsrechtJ stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een tweetal ontwerp-beslujl ten tot wijziging der gemeentebegrootingl dienst 1956, Nos.21/515 en 21/916 en een| ontwerp-besluit tot wijziging der gasbe drijf sbegrooting 1956, No.25/59* deelt mede dat in verband met de hem verleende machtiging in de vergadering van 27 October j.1. op 9 November d.a.v een bespreking heeft plaats gehad met ide 4 plaatselijke drukkers inzake leve rantie van drukwerk aan de gemeente, hen verslag van de gevoerde besprekin gen wordt overlegd. Hieruit blijkt dat terzake een regeling is getroffen. Besloti ai t ga ai dragen 11 p bed Hzen wo] erfpaci Be bet] vaet°tf Be getr van toe Aan net verzoet biedt ter behandeling aan eenige verzce-| ken om bouwvergunning vergezeld van ae jnoodige teekeningen en adviezen. Belet 0 ;5/151 aanvrag |l>e aanv 1$ D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 703