n- T1- BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen nd der de samen-1 if adere ij rapp0rlL Uit rapport is voor het college aanleiding geweest een [onderhoud te hebben met het ingenieursbureau "het Uver- sticht" te -Deventer, mit onderhoud heeft xieden plaats (met den ingenieur den heer .Vind. benoemde ingenieur geeft een overzicht van de gemeenten waarvoor het "bureau op dracht heeft tot het samenstellen van een wegenlegger, luit een overzichtskaart "blijkt dat nagenoeg alle gemeen ten in ons land, waarvan 49 in de provincie Utrecht, het samenstellen van den legger aan genoemd bureau hebben (opgedragen. Het oureau noudt voeling met de prov.griffie in de prov.waterstaat tijdens het samenstellen van den llegger en verdedigt de eventueele bezwaren zoowel van d4 undernoudsplichtigen als van de Gedeputeerde staten, oiti Liet onderhoud blijkt voorts dat alleen op de legger en jde teekening voorkomt hetgeen de wet imperatief voor schrijft. -uadat legger en een ontwerp teekening is inge zien dankt de Voorzitter den heer 'ind voor zijn toelich ting. iiadat de heer uind de vergadering heeft verlaten wordt I Joesloten aan den dir.v.gem.werken mede te deelen dat het Icollege overweegt het doen samenstellen van den wegenleg- .ger en kaart op te dragen aan het Ingenieursbureau jovsrsticht" te -Ueventer en dat de thans onderhanden |de werkzaamheden voorloopig gestaakt moeten worden, -aan gezien volgens mededeeling van den 'ethouder de opmeting lenz. van den P.v.d.-Breemerweg op een 2UO H lengte na is voltooid wordt aan den directeur machtiging gegeven de Iwerkzaamheden aan dezen weg nog tot het einde voort te zetten. v' IA He t zijn- J- H. ïn van denl rende overl Juli m\ I-et verwijzing naar netgeen omtrent het samenstellen van Iden wegenlegger in deze vergadering is genotuleerd wordt v aan den riaad voor te stellen het samen- wegenlegger op te dragen aan het Ingeni- Uversticht" te -Ueventer en tenbehoeve [besloten alsnog stellen van den leursbureau "het Idaarvan een crediet toe te staan van f.4b0,--. jen, gele ien verbal ir omtrent i uov.j.l'l Ipan adressanten zal woraen medegedeeld conform den in- |houd van het advies van den directeur van gemeentewerken. Y 4>«ro s" (gelijke^ BAan ^en dir .v.gem.werken wordt opgedragen overleg te irbreezb^lpiegen met de betrokken grondeigenaren inzake afstand pan grond aan de gemeente een en ander zooals op de overf- gelegde teekening in rose kleur is aangegeven. V Jj- v ih -elfijn» ■an Uemeer Je ,t rappor 1 936, no. Aot verkoop wordt besloten. V OW i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 708