1445 1446 1447 1443 1449 14-1 vfd. financiën j-ied.Vertot "be scherming van nie-i ren,afd.Soest en j Omstreken Hoofd van de afd, financiën Afd.financiën led.Staten van utrecht nspecteur van Onderlijs -uage rapporteert dat de neer «J.ueytenbeek, bloemist te Ooest, "blijkens van den HeJ 0.Haver ontvangen medeaeeling, in voor-f komende gevallen van vereenigingen, cor. poraties enz. een vergoeding eischt voo| igebruik van een cliché ...et het wapen [van Hoest» Hit cliché sou voor het eersl| gebruikt zijn voor den grafkrans voor [wijlen H.JtfL.de ^oningin— -oeder en destijj iaan de gemeente in rekening zijn gebracij deelt mede dat zij de meening dat door haar eenzijdig is overgegaan tusschen- tijds de maatregel tot het opnemen van zwervende honden te beëindigen met be slistheid van de hand wijzen, aangezien| nimmer met de gemeente een overeenkomst is gemaakt om voor zwerfhonden te zor gen. deelt mede dat hem uit de begrooting 1936 der gemeente Haarn is gebleken dat alsdaar de belooning van den agent der arbeidsbemiddeling f.35^»-- per jaar "be- draagt. in deze gemeente bedraagt deze belooning slechts f.475»-- Per jaar. ie overwegen ware of deze belooning in ver band met de rijksbijdrage niet ware te verhoogen tot b.v. flOOO.-- per jaar. verzoekt een tarief vast te stellen voor| aan derden in rekening te brengen trac- tiekosten en wel over vrachten van meen aan 1^0 K,Ur. noodigen uit het raadsbesluit van 3b Hept.'3ó nr.21/51^ "tot wijziging der be grooting 1936 in nadere overweging te [nemen, üij eventueele handhaving zal on-l jder overlegging van een exemplaar der tel Igrooting voor de te subsidieeren cursus-J sen, aannemelijk moeten worden gemaakt dat de uitgaaf noodzakelijk is. deelt mede nader tot de conclusie te zijl gekomen, dat de aanvulling van leermid delen voor de openb.school voor g.l.o. in de Herkebuurt voor een grooter bed noodig blijkt dan in zijn thans door he^l geannuleerd schrijven dd.28 üctober d93öj| opgegeven werd. ^en aanschaffing tot een bedrag van f»35°»-- wordt door hem noodig en vol- doende geacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 709