U BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en door voor- veror- slag •j De declaraties tot een totaal bedrag van f.45.51 worden goedgekeurd. Tot uitbetaling zal kunnen worden overge- gaan. 1 otieven 3etrok- of de i lan het j 1 oooen n de ien. j zich verzet n of wij den der choon- iat het aat st zen die erpen of j geschie- sie k directeur van gemeente":erken zal in kennis worden gesteld van de bemerkingen welke betrekkin^ herdoen óp onderhoud e.d. van ie school, terwijl daarbij opdracht zal '"orden verstrekt terzake van advies te dienen. J- lb\ Besloten wordt aan den Ha ad voor te stellen voor het Is x jaar 1936 aan de afd. Soest der hed.Vertot bescherming van dieren een bedrag beschikbaar te stellen van f.45*- /V)' als bijdrage in de Kosten verbonden aan de verzorging van door de politie opgevangen of bij haar n.angebrachtei z ervende dieren e.d. Conform het voorstel van den Wethouder wordt besloten. w* uAj coll 1 t den tusscht een be- t aan de ngedien- n den ode ie. sicin^ s ultimo Jjzesloten wordt aan de Commissie mede te deelen, nat de 9 Wethouder van Openbare Werken reeds met den bouwonder- I|nemer heeft gesproken en de Commissie daaromtrent nade: II zal inlichten. tenslotte! ha breedvoerige bespreking van -het geval word het besluit genomen ..iet op het verleende etrvol ont- óla0 term te komen. e<>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 70