Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1451 1452 1453 14?4 1455 145Ó 1457 oofd der openb, blosciiool ii.J ►-üerning ,^r ion.4 laan 92,-1* sum 0 .iiasteli jn,mamp- weg 6, 3'berg 3e afd.ter secre tarie u.Verschoor -ie st. Vrij ^.brand weer van 3oest xim. Heul e nname ns de vakorg.te Soes" heeft bezwaar tegen de voorgestelde nieuwe regeling der herfstvacantie en stelt voor de bestaande regeling te hani| haven. verzoekt in betiandeling te nemen een door hem ontworpen plan tot verkaveling van het landgoed 'Vredehof" (bebouwing; |met dubbele villa's met een tusschen- ruimte van 2b li/. ;i>e dir.v.gem.werken brengt rapport uic bij schrijven van ló october 193^j no« 29/31. verzoekt toestemming tot het mogen hou-b den eener collecte, door middel eener inteekenli j stt/b van de -erstf eestvie-j 'ring der londagsschool te doesterberg. verzoekt te mogen vernemen of door J. -eerding, echtgenoot van H.Yerwy, wonen-I de bssendamweg 22 moet worden bijgedra gen in de kosuen van hare verpleging inI het "4.^.Huis" te Utrecht. verzoekt zijn naam op de in art.17, eerste lid der drankwet bedoelde lijst te plaatsen. zendt inventarislijst van brandweergoe deren, en adviseert verschillende niet meer in gebruik zijnde goederen bij een| zich voordoende gelegenheid te verkoo- pen. Voorts wordt geadviseerd het niet meer bij de brandweer in gebruik zijnde haspelwagentje definitief op den inven taris van Uemeentewerken over te schrij' ven. verzoekt de overgangstoel'age ook te veï'j strekken aan arbeiders, v.'elke na 1 bet. in den steun komen. B Ia ry TT "Y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 711