"7 3^ afé. eenng ESLISSING Aanmerkingen an den heer van der Wal zal worden medegedeeld dat -o.en oJ(\ hun oorspronkelijk standpunt handhaven, in overweging sal worden gegeven aisno^ het gevraagde voorstel in te end en. H. Je secretaris deelt mede dat hij een onderhoud heefv ge- i met den heer van Aalst, rentmeester van den heer Jhr. Iran Veede, eigenaar van het landgoed "Vredehof". Overeen gekomen is dat de hr.van .<eede een plan tot verkaveling- laai inzenden en dat aan t.en zal worden voorgesteld [plannen van zg "buitenstanders" niet meer in behandeling :q nemen, -Jesloten wordt plannen van zg "buitenstaanders" Lerzake niet meer in behandeling te nemen. Aan den heer [neming zal mitsdien worden medegedeeld dat alleen plan nen ingezonden door den grondeigenaar in behandeling- kunnen worden genomen. [de gevraagde toestemming wordt verleend. Je door J.—eerding te verleenen bijdrage wordt bepaald op f.1,-- per week. i M/3 JS/ Gesloten wordt o.Verschoor te plaatsen op de lijst als bedoeld in art.17, le lid der -drankwet, onder no.l3. Gesloten wordt de niet meer in georuik zijnde goederen te verkoopen. Aan den commandant zal worden verzocht in overleg te treden met korrelaar te Amersfoort omtrent oventueele verkoop van de buiten dienst gestelde goede ren en daaromtrent te rapporteeren aan het college. Gan heulen zal worden medegedeeld dat voor de overgangs* ooelage volgens ministerieele circulaire alleen in aan-: werking komen! J". degenen, die op 1 Oct. in den steun waren ui. na 1 Oct. komen, doch alleen Janneer zij reeds in den steun zijn geweest in het tijd IYak van 1 haart-30 3ept.'36. -Jegenen, die dus nimmer steun ontvingen of sinds 1 ^art 1936 ë&en steun meer nebben ontvangen kunnen de overgangstoelage niet krijgeifi. n p-PC'P.irpri o/l enfi£ ViA"h p trAAVfltfll in 4ï I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 712