Voig- num- Afzender of voorsteller mer 1460 1461 1462 1463 1464 1465 o r t e bir.v.oem. werken a-fd.l'inanciën v.lh. <evts Voorzitter oiroem.werken bestuur "hoest Vooruit" bericht nader omtrent het verzoek om houw van een fietsenbewaarplaats hij tf..-. School te ooesterherg. Vermeld zijn| daarhij de afstanden, gelegen tusschen de school en de woningen der betrokken leerlingen en onderwijzeressen. biedt ter vaststelling aan den raad aan een ontwerp-besluit tot wijziging der igemeentebegrooting voor 1936, no.21/517] deelt mede met ingang van 1 Januari 193; ontslag te nemen als lid van de commis sie van toezicht op het lager onderwijs, stelt voor den raad ter vaststelling aai te bieden de volgende ontwerp-besluiten ■tot opname en uitleening van gelden ge durende het dienstjaar 1937: a. tot opname van kasgeld bij diverse it stellingen; ja»tot opname van kasgeld bij de in deze gemeente werkende woningbouwvereenigin* gen en -stichtingen; tot opname van kasgeld bij de afdeeii' hoest der -.ederlandsche vereeniging "-^erste hulp bij ongelukken"; i. tot uitleening van geld aan de in deze' g eme ent e|w er kerm v; oningbouwver eenig ing-. gen en -stichtingen; S.»tot uitleening van geld aan de h.V. bank voor -;ederlandsche gemeenten en tot uitleening van geld aan de stich ting tot beheer van het Soester natuur bad. deelt mede dat door J.mensink, hademakerj i straat te Soesterberg voldaan is ;aan de voorwaarden waaronder hem onthef- |fing is verleend van het bepaalde in jart.14, lid 1, sub c der bouwverordening en dat mitsdien terugbetaling van de jgestorte waarborgsom groot f.45*-- kan .plaats hebben. I verzoekt beschikbaarstelling van den ikeetwagen der gemeente voor b.ii.b.o. tge" |durende de ijsperioae op de ijsbaan, be bfr.v.uem. erken brengt hieromtrent leen gunstig advies uit bij schrijven jdd.lö Aov.j.1. no.1117. ^an d< erkii ne t 0 w order aan de volger 1. h.J Conf ox tot te jf.45.- tonf or; verzoe. dat de op den

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 717