Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 1466 1467 1468 146 9 147^ 1471 1472 Afd.financiën birotaatsbosch ee neer wedran mooy-v herwaarden'^'oren- straat 6 t e nt r.turtVer i ficatie en -o'in. Adv V oerzitter d.h.T.d.herg en J. J.v.schadewijk, soest A.hilhorst, huin- :eg 2b, soest I -, biedt eenige declaraties betreffende door de gebeente voor derden verrichte werkzaamheden en gedane leveranties over net 2e en 3e kwartaal I93Ó tot een taalbetrag van f.14^.15 ling aan. tot een to- ter vaststel- doet de wijzigingen toekomen, die in iel! boschplan 1937 dienen te worden aange bracht. net loonbedrag wordt nu geraamd op f.l9»8°^en de oijkomende Kosten op f»?28c. doet afstand van de bij besluit van 2 -h bruari 193A °P haar naam overgeschreven tapvergunning geldende voor de gelag kamer en de voorlocaliteit van het per ceel i'orenstraat 6. zendt een afschrift van een aan den raai van commissarissen der h./.Centrale Slachtplaats voor de gemeente hoest ui.v gebracht rapport naar aanleiding van de kasopneming en controle der administra tie over het 3e Kwartaal 1936» stelt de vraag aan de orde of den haad moet worden voorgesteld om -burgemees ter en Wethouders te machtigen tot het kosteloos in gebruik geven van braakli0-| genden grond voor het verbouwen van aardappelen. verzoeken een uitweg van perceel sectie r no.173^ naar de raadhuisstraat, te dir v.gem.werken brengt gunstig advies uit bij schrijven 35/1^2. van 9 November 193^» n0. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 14, lid i sub d der bouwverorde- ning voor het oprichten van een schuur groot 5 x 7 - op perceel sectie J no. 1786 ged. en 1915 ged.en wel tot op een afstand van C.30 uit de zij erfafschei ding van sectie b no.1915 ged. terzake wordt gunstig advies uitgebracht door den dir.v.gem.werken bij schrijven van 13 bovember 193° no.3/4^. P e de c tot ui idigde Je bet I f-hennia bonfor ievens gronds waarov b.de ïl l-tet rei leend ad f.1 als do ;Je gev:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 719