Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1473 Air^em. merken 1474 v. d .-r oekf-^erx- str.Sd, Soest 1475 Air.geu.werken 1476 sentr.bureau v. Verificatie en -ö'ijri. Adviezen 1477 1470 Am. v. voc. mKen het weldadigheids comité te hoest deelt mede dat liet rijwiel van een .erklooze, genaamd demper, welke kwam stempelen op de werf van gem.werken, door een vrachtauto der gemeente is 'be schadigd. het rijwiel is op last van den dienst hersteld door h.brouwer, wiens rekening ad f .3hiernevens gaat, verzoekt namens zijn lastgever b.v.d. broek, honinginnelaan 85, te Soest, om ontheffing van het bepaalde in artikel 14, lid 1, sub a der bouwverordening voor den bouw van een garage groot 6.2^ x ó.2t h op perceel sectie H no.5427 op I een afstand van s.50 h uit de zijerfaf- scheiding. we dir.v.gem.werken brengt gunstig advies uit bij schrijven van 9 -0 veine er 193&, no.3/36. deelt mede dat d. d.v.d.merg ,Verl.1 ernpel- laan 2, te Soesterberg, ontheffing be hoeft van net bepaalde in art.14, lid 1 sub d der bouwverordeninginverband met zijn voornemen om over te gaan tot het verplaatsen van een bestaande houten schuur groot 6 x 7 i op perceel sectie m no.1979 tot op een afstand van 0.5b h uit de zijscheiding, terzake wordt te vens gunstig advies uitgebracht. zendt rapport in over de opneming van kas en boeken van den gemeente-ontvanger over het 3e kwartaal 193^ deelt mede, dat van rijkswege ten behoej ve van de steunverleening 3 een extra M drag oeschikbaar wordt gesteld voor het jaar 1936 van f»l»7l k 363 is f.ó2d.73- be minister wenscht omgaand te vernemen, of de gemeente voor deze extra steun i«j aanmerking wil komen en zoo ja, of en voor welk gedeelbs in den vorm van de- kens (naturaj verzoekt vrijstelling van vermaktelijk- heidsbelasting voor een op 8 en 9 Secem- ber a.s.in het nobel Semland op te voere eldad igheid sr evue

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 721