h. vA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen sen i kwam 'ken, J is be- van ser, rens gaat ist Oiu .rtikel sning >Ot q»2C 5427 op jerfaf- rengt i van 9 jesloten wordt de desbetreffende Kosten voor rekening van de gemeente te nemen. in afwijking van het advies van den air .v..gem. werken -:ordt de gevraagde ontheffing geweigerd. PtJj. Leupei* ng be- lid 1 band met ot het uten sectie O.5O ordt te- de gevraagde ontheffing wordt verleend. g van atvanger 1 oehoe ixtra 'of >or het )2Ü.73. irnemen eun in| 'f en ,n de el ij k- hecen'i- e voereo ennisgenomen. insp.v.politie verschil van f, wordt verzocht -*an den burgemeester wordt verzocht den te wijzen op het geconstateerde voordeeiig 7.-- in zijn legeskas en den secretaris de desb.ambtenaar op het onjuiste van net//l# j verstrekken van een voorschot aan een zijner medeambte- f naren te wijzen, zulks teneinde te voorkomen dat een en ander in den vervolge wederom plaats heeft, -de dir.v. tera.werken zal er op worden gewezen dat hij het beheer dient te hebben over het hem verstrekte voorschot en niet een zijner ambtenaren, zooals uit het rapport blijkt. :iij zal mitsdien de voorschotkas onder zijn berusting noeten nemen aangezien de aansprakelijkheid hierover ge-j heel op hem rust. '-et aangebodene zal worden geaccepteerd doch daarbij zal A verzocht worden 20 m van het bedrag in den vorra van de gens te mogen ontvangen, -de maten en de soorten worden overgelaten aan het inzicht van den weth.vsoczaken. gevraagde vrijstelling wordt verleend,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 722