Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 1407 148 14b9 1498 1491 -ensioenraadte 1s-Uravenhage federatie 2 plaat: i-iadenstan&vert e Soest - .mage huloopzici ter, Soest 8irHeilswerken zendt afschrift van zijn "beslissing da. lil november 193ó, -bureau U no.225/4535 VIII waarbij met toepassing van art.126, I tweede lid der Pensioenwet, onder intrek king van alle voor H.n..»,8sink vastge stelde pensioensgrondslagendeze gron islagen resp.met ingang van 1 Juli 1922, 1 Jan.1923> 1 Jan.1924, 1 Jan.1925» 1 I Jan.1927» 1 Jan.1928 en 1 Jept.1931 op nieuw worden vastgesteld, waarbij de ikleedingtoelage in den grondslag wordt opgenomen vervalt en het emolument "vrij wonen In behandeling komt het ontwerp van een i nieuw "heglement voor de instelling voor i matschappelijk hulpbetoon in de gemeen te Hoest" en van een nieuw huishoudelijk jh-eglement voor de instelling voor mat schappelijk Hulpbetoon in de gemeente Hoest, bedoeld bij art.18 van het regle ment voor die instelling. vraagt toestemming tot het houden van een verloting waarvan het batig saldo zal bestemd worden voor philantropisch doel. Inspv.Holitie adviseert afwijzend deelt mede, dat hem bij de uitoefening van zijn werkzaamheden een rijwiel is ontstolen en verzoekt het college, waar jeen rijwiel voor een goede dienstver en hem de inid- een nieuw rij- vuliing noodzakelijk is delen ontbreken wederom wiel aan te schaffen, hem een tegemoet koming in de aanschaf f ingsko sten van e eb nieuw rijwiel te verstrekken. stelt naar aanleiding van het verzoek van de uebrSwager om ruiling van grom aan de van Heuningenlaan-^oesterb.straat voor, dat de gemeente aan de HebrSwagtiij zal afstaan een gedeelte groot ongeveer 1548 -12 van het perceel 8 no»ló59 teekening aangegeven in blauwterwijl de gemeente zal verkrijgen een gedeelt- groot ongeveer 1388 Hg van het perceel G no.lóó8 en een gedeelte groot A 12u van 8 no.1889 (afronding van Ueuningen- laan-Vosseveldlaan-'welke laatste ge deelten op de teekening in geel zijn^ aangeg'even. -m Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan kan zich met dit voorstel vereenigen. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 729