/9U. i n~é> BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. ennisgenoiaen. -iesloten •vorat terzake niet in Geroep te VCcJ^~ gaan iiadat enkele wijzigingen zijn aangebracht wordt oesloceh beide reglementen den riaad ter vaststelling aan te bie den. Aangezien volgens mondelinge mededeeling van den insoec- jj teur van politie het onderhavige verzoek is ingetroKken ïordt het thans buiten verdere behandeling gehouden. Aan den haad zal worden voorgesteld het benooaigde ere aiet toe te staan teneinde haage in de gelegenheid te stellen een nieuw rijwiel te kunnen aankoopen. alvorens den haad het nooaige voorstel de u-ebr»Swager worden verzocht mede te zich Kunnen vereenigen met de door den raeentewerken geadviseerde ruilin^. te doen zal aan deelen of zij directeur van gef- V Jl V li. GC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 730