Afzender of voorsteller I Datu num mer Korte inhoud 1492 ->ir^em. werken 1493 v3ioemenda1 'igend.weg od ,2oeai 1494 1495 Voorz itter ■dirHem.werken :adviseert naar aanleiding van het ver zoek van h.jighers om uitkoop van erfpacht van de perceelen -4 no.733 en 734, een gedeelte groot 3^41 Ag te verkoopen tegen een prijs van f.1.5^ per —2^e kommissie Grondbedrijf en uitbreidings plan adviseert allereerst het gedeelte groot i 3°41 —2 te koop aan te bieden Ivoor een prijs van f.1.44 per 1-2. ueelt mede dat zijn schoonvader, «J.van 't hoog, op oensdag 11 -ovember 193& is Igevallen over een hoop steenpuin hetwelk |van gemeentewege was opgeslagen langs den I-Gig-end omweg. Het een en ander heeft ten gevolge gehad dat hij zich onder dokters behandeling moest stellen -'egens een 0p- igeloopen polsfractuur. Verzocht wordt de kosten van behandeling te vergoeden. Hede is hierbij overgelegd een rapport van de politie en van den directeurvan den directeur van gemeentewerken. in aansluiting aan de algemeene bespre kingen in de vorige vergadering ten aan zien van het opleggen van een straf aan den chauffeur-monteur ü.H.Vos, stelt de Voorzitter thans aan de orde de door den secretaris naar aanleiding der vorenbe doelde besprekingen opgemaakte ontwerp- voordracht aan den Ha aduit de ontwerp-l voordracht blijkt ^dat de meerderheid van het college is vóór niet gevraagd eervol ontslag terwijl de minderheid dit ont slag wil afhankelijk stellen van een proeftijd van 3 maanden. He minderheid is van oordeel dat de strafmaat der meer derhei-, te zwaar is aangezien de oorzaak der strafbare feiten niet alleen aan be trokkene is te iijten. zoolang daaromtrent geen zekerheid bestaat kan deze minder heid niet terugkomen op het eenmaal ia- [genomen standpunt n.1. ontslag na een Iproeftijd van 3 maanden. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 731