Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1496 1498 I497 Pir-em.werken J .Auwalda,—aan v. Lv; .Cost-Indië s-Oravenhage in de vergadering komt het bestuur van de 11 Soest er Louwkring" vertegenwoordig door de heeren f. f.Duin 4r en J.0. Swager. ^ij monde van den neer Juin ':or,,-| aan het college dank gebracht voor de gelegenheid de .douwkring geboden om i zake de ontwerp bouwverordening nog eenig overleg te plegen, het spijt s,?re- leer dat liet college geen bouwverordening! vooraf ter beoordeeling heeft beschik baar gesteld waardoor tot nu toe een bespreking niet mogelijk was. Langs an deren weg heeft de Louwkring een ont- werp-verordening in het bezit gekregen waardoor zij in de gelegenheid was het ontwerp met verordeningen in omliggende plaatsen te vergelijken, hierbij is ge bleken dat het ontwerp ontzettend zwaar1 is opgezet en aanleiding zal geven tot groote moeilijkheden. Spreker noemt o.a.l de zwaarte der balklagen en wijst verier| op het door de Louwkring samengestelde overzicht van de bezwaren tegen verschil' j.ende artikelen. Aan den wethouder^ van gemeentewerken wordt een exemplaar van dat overzicht ter hand gesteld. Op de vraag door den heer Swager gesteld on de I behandeling van de verordening uit te i stellen deelt de Voorzitter mede dat j hiertoe bij net college geen aanleiding bestaat. Le weth.v.gem.werken is echter wel bereid de opmerkingen met den inspec teur van Louw- en 'oningtoezicht te be-l handelen en daarna met een der heeren een bespreking te voeren, j-iadat nog ge- ezen is op een niet practisch gefonnu- leerde overgangsbepaling in de ontwerp verordening, zulks met het oog op de alsdan loopende bouwaanvragen en de toe I zegging van het college dit bezwaar on der het oog te zullen zien, wordt de oe spreking door den Voorzitter gesloten. bericht omtrent een ruiling van grond aan den hoek Soesterbergschestraat-^eidd weg, waarvan de kosten worden geraamd op f.680.-- Le Commissie Grondbedrijf e Uitbreidingsplan adviseert, gelet op de kosten, de grondruiling niet te bevorne ren. deelt mede, dat hij den prijs van den grond noodig voor afronding van den hoed Gallenk.pelsweg-Lirkstraat niet ..lager zal stellen dan f.lO.— per M2. - ocht vóór 15 Lecember 1936 niet tot aankoop van bedoelde afronding zijn overgegaan»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 735