Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1499 15CC 15^1 insov.-f olitie 15Ü2 1503 1504 1505 afa.financiën ter secretai'ie o.van der Veer 3cnrikslaan 57» 3oest best. vri jw.brand weer te 3'berg -■•ld .J'inancie'n .0 .ja. ur oep te boestaijk gemeentesecretaris K orte inhoud vraagt of nu reeds pogingen moeten wor den aangewend tot conversie der 4/2 geldleening oorspronkelijk groot f .73.ÜOO. -- gesloten met de Aigemeene 3'riesche levensverzekeringsmaatschappij, vraagt vergunning tot het oprichten van j een 'bakkerij en het daarin plaatsen van een stalen oven in perceel Schrikslaan 57» kad."bekend in sectie h no.4445» -'erzake wordt gunstig advies uitgebracht door den commandant der vrijwillige brandweer van Soest en den directeur van gemeentewerken. donf or; sloten met intrekking adviseert aan de P.U.U.k. van het besluit dd.2 augustus 1934, le afd.no.29-2-34, een ontheffing te ver- leenen van het rijverbod op het kerkpa voor motorrijtuigen mei; geen grootere wielbelasting dan 18^0 K.u. brengt rapport uit omtrent verstrekte hulp bij het onder water loopen van her dhr.— ilitair -'ehuis aan de -banningstraat bij den zwaren regenval op 17 k'ov.j.1., en verzoekt mededeeling of in den ver volge ook in dergelijke gevallen door de brandweer hulp moet worden verleend. biedt magazijndeclaraties van gemeente- werken over het 2e en 3e kwartaal 193ö tot bedragen van resp. f.981.56 en f.13.348.55 ter vaststelling aan. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een te houden lezing en een op te voeren zangspel in het 2a- rochiehuis ^udgardis op bondag 29 ov. a.s. kyentueele opbrengst is ten bate van de issie vraagt de goedkeuring van het cOxlege of het voornemen om de looper <elke is ëe~. bruikt bij de onthulling van het mon -3mma konument te gebruiken als vloerbe-j dekking in het kantoor van den gemeente ontvanger beslote van het met gee •^an het zal wor Is tellen Je erke voor de leeld d< een ook Je deel; L»e gevra >e gevra (•en mits gemee jjg 0evj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 737