Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1508 Korte I5G9 lplü 1511 1512 1513 1514 Voorzitter Axel mancien ^-.f.van inöen, a. j? au 1 o\\' na laan 16 Soest Jir.dem» werken Voorz .Adm.der -»em- brugcomnissie -Jir Jem. /ierken bed.Staten van Utrecht deelt mede dat in de financiëele coramiaj sie in de op 25 november j.1. gehouden" vergadering inlichtingen zijn gevraagd omtrent den stand van zaken van de ver strekking van melk aan schoolgaande Kin deren door maatschappelijk hulpbetoon. biedt een ontwerp-besluit Pot wijziging- der gemeentebegrooting voor 1936 aan. verzoekt ontheffing van het bepaalde in art. 13 der bouwverordening t/'b van den I bouw van een showroom op perceel sectie hi no.4373 gelegen aan de Anna faulowna- !laan. Je dir.v.gem.werken brengt gunstig advies uit bij rapport dd.26 november I1936, no.2/l6. stelt voor een ruiling van gronden gele gen bij f'oekenlaan en heideweg met de II.V.Heidebloesem. Indien in beginsel met dit voorstel a-ccoord wordt gegaan, wordt geadviseerd met de li. V.Heidebloesem een conferentie te houden, alvorens verdere stappen te doen» verstrekt eenige inlichtingen met betrek king tot de schepen, welke de Aembrug passeeren, zulks naar aanleiding van het schrijfen van hen .da.29 October j.1. deelt mede dat a.Brand, van Lenneplaan 72, te 00est, ontheffing behoeft van het bepaalde in art.14, lid 1, sub d der bouwverordening zulks tenbehoeve van den bouw van een houten schuur groot 6x3' op perceel sectie 6 no.1753 tot op een afstand van 0.5° uit de zijerf af schei-: ding. terzake wordt geadviseerd de ge vraagde ontheffing te verleenen. zenden een afschrift van een nadere be schikking van den Voorzitter van den Haad van -huisters van 15 October 193° no.373 hab.m.H., waarbij aan de lijst van de z.g. verboden vereenigingen ae volgende vereenigingen worden toegevosg^ a. de He der land sche federatieve fond personeel in openbaren Dienst. het iïed.Volksfiscisme "nwart -uront met verzoek den inhoud van deze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 743