%uA,/A, BESLISSING i Afdeelinq No. en Aanmerkingen Je' wethouder van Sociale Jaken deelt mede dat deze aan- door hem nogmaals met -aatschappelijk hulp- gelegenheid jsïoon zal morden oesoroKen. met ontwerp-besluit zal ter vaststelling aan den raad morden aangeboden. Je gevraagde ontheffing wordt geweigerd, aangezien het j Jly ongewenscht wordt geacht de dichte bebouwing in de on- middellijke omgeving van het onderhavige perceel voort 1 te zetten. Je heer iiuyer komt namens de h.V.Heidebloesem in de vergadering, de bedoeling van het college om met de d.heen ruiling aan te gaan wordt aan de hand van een situatieteekening besproken. Je heer h-uyer doet de toe zegging zich omtrent het ruilingsplan te zullen beraden en het college nader te zullen berichten of op de voor stellen al of niet kan worden ingegaan. ~>en exemplaar van.de situatieteekening wordt aan den heer ^yer ter hand gesteld. LJi V kV •besloten wordt aan adressant thans mede te deelen dat \P JL- het college geen vrijheid Kan vinden den Kaad een voor-v stel te doen tot het verleenen van een bijdrage in de kosten van den bouw van een nieuwe brug. Je gevraagde ontheffing ;ordt verleend. V besloten wordt met den inhoud van deze circulaire reke ning te houden bij de wijzigingen van het ambtenaren en werkliedenreglement. '/ft%

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 744