Afzender of voorsteller num mer Korte 1515 1516 1517 1513 Inspecteur der i>ir .belastingen we iarn -i-i. r.-x smeer -ieuweweg 99, te Goest ■"fa. 3' berg van den ked.-h.l->ond ,en huisvader v/'h Chr -dl. Tehuis te 3 *00: Voorzitter 'beschikking ter uennis te het gemeentepersoneel orengen van doet medeaeeling van de werkelijke zui- ivere opbrengst over het boekingsti jdva,, 1935/ 193Ó beer effende opcenten gemeente- f ondsbelastingopcenten ver, .ogensbelas-- uing, uitkeering uit het gemeentefonds per aangeslagene in de G.f.B. en uitkee- 'ring uit het ''erkloosheidssubsidiefonds per aangeslagene in de G.jJ'.B. vraagt vergunning tot hes uitbreiden van zijn bakkerij door het bijplaatsen jvan een deeg-kneedmachine inwerking ge- jsteld door een electromotor van 2 2.K. iop/in perceel hieuweweg 99kad.bekend sectie G no.3396 Terzake ordt gunstig advies uitgebracht door den commandant der vrijwillige brandweer van Soest en den dir.v.gem. werken. deelen mede dat het standpunt van het gemeentebestuur betreffende de wateraf voer van de hanningstraatbij het militair Tehuis niet wordt gedeeld en verzoeken met eenigen spoed in de ge vraagde waterafvoer te willen doen voorzien. jdeelt mede dat de agent van politie A. 'de Baadt te 'Goesterberg door de nieuwe jsalarisregeling der politie in ongun stige financieele verhouding verkeert jten opzichte van de andere agenten van ipolitie; dat deze politieambtenaar in jGoesterberg vrijwel zelfstandig politio- neelen arbeid tot zijn volkomen tevre denheid verricht en dat aan dezen ambte 'naar Goesterberg als standplaats is aan gewezen, hit deel der gemeente is inge volge art.2 van het bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren in de tweedei klasse gerangschikt. Op grond van het vorenstaande stelt hij voor aan bovenbe-j doelden aent van politie ingaande 15 October 1936 een extra-periodieke sala- risverhooging van per jaar toe te kennen. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 745