s num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Voorzitter Jir.ffem, werken 'i'.Lorvemakerad.juf dant Leger des üeilsj-taarn Lir. de:.i. werken Best.v/h 'Vaterschajp -de Lang -^inasche -laten te Boest ~>es"c.der ^na school commissie voor Georganiseerd ovei leg stelt voor in verband met de geadvi seerde opheffing der hulpsecretarie te doesterberg in de ontwerp-begrooting 1937 °P volgno.323 alsnog een bedrag op te nemen wegens kosten van een politie post te Loesterberg. brengt rapport uit inzake een aangebrach te brug vanaf den Loorderweg naar het I landgoed "Braamhage" verzoekt toestemming om met de Lerstwagejj een collecte te mogen houden op 17 en 18 -december a.s. ideelt mede dat net ingezonden bouwplan van de n.V»Anker -Bmaillef abri ekende Leaufor^laan 18aalhier, in strijd is [met de bepalingen van de bebouwingsvoor- jschriften behoorende bij het uitbrei dingsplan, aangezien een en ander thans geprojecteerd is op 2.5^ II zijscheiding en genoemde voorschriften een zijschei ding eischen van ld ïnverband echter met de omstandigheid dat het bestaande fabrieksgedeelte reeds is gebouwd op een afstand van 2.pb L uit de zijschei ding wordt geadviseerd toe te staan dezej juitbreiding te doen oprichten eveneens iop een afstand van 2.pL uit de zij scheiding. verzoekt verbetering van den toestand, (waarin de ^roote —elmweg verkeert. legt over een globale begrooting van kosten zoowel van den aanbouw van twee (als een lokaal aan de school alsmede wegens aanbouw van het gymnastieklokaal. Le voorloopige schetsteekeningop welke door den Bouwkundig Inspecteur te 1s-^ravenhage reeds een bezuiniging zou zijn aangebracht, zou door dezen zijn goedgekeurd. adviseert inzake de reorganisatie van den dienst van gemeentewerken. I t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 747