BESLISSING Aideelinq No. en Aanmerkingen Je secretaris deelt mede dat volgens verkregen inlich tingen door de biddenstandsbank voor safe-huur een be drag van f.10.-- of f.12.5^ Per jaar wordt berekend, al naargelang de grootte van de safe. Je bed.Handel —y is echter niet bereid haar tarief van f.26.-- per jaar te herzien, besloten wordt mitsdien de bestaande over- eenaonist met de nVbeldersche Jredietver(thans bed. .andel Hyj niet te continueeren en bij de middenstands- bank een safe-loket te huren. Je machtiging tot aankoop van het benoodigde materiaal in 1936 wordt verleend, achter zal er uitdrukkelijk op worden gewezen dat de kosten van een en ander moeteh blijven binnen het raam van den begrootingspost besloten wordt aan den Kaad voor te stellen de Spoor- dwarsstraat eveneens de benaming van .Prins bernhard- straat ce geven en de huizen aan deze straat op te nemen in de nummering van den -Prins bernharastraat. besloten wordt aan de b.V.merste boester -^lectr .Jruk- kerij opdracht te verstrekken tot het drukken van de nieuwe politieverordening voor den prijs van f.120. f 4 A omzetbelasting is f.133*12. Het benoodigde ere- diet zal den baad op de begrooting voor 1937 worden aangevraagd belet op het advies van bouw- en 'oningtoezicht da. 1 becember 1936 nos.35/158» 35/16635/ 168, 35/163» 35/157» 35/1^5» 35/160 en 35/ 146 wordt besloten de aanvragen nos.l/l3°8, 1/1316, I/13I7, 2/389» 1/1314*, I/I315 en 2/385 in te willigen en de aanvrage no. I/1307 te weigeren. V~ 1/ ^1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 750