Volg- j nurrt- Afzender of voorsteller Datum mer 1531 1532 1533 1534 1535 1536 H.huigen,Birkstr .6 Het -oofd van den! Luciitbeschemingsj- dienst j Gomité tot ver schaffing van nutr tigen handenarbeid en vakontwikkeling aan werkloozen te' 4eist 3e afd.ter tarie secre- -vfd.Soest v/d k'ed GhrBouwarbb 0 nd kerkvoogdij van Ued.-erv.gemeente van S'berg Korte inhoud deelt mede het perceel Birkstraat 6 wederom te willen inhuren, doch verzoek om of vrij water of vermindering van huur. deelt, na inzage van het schrijven van den inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen dd. j 6 hov.1936, no.729 G l.,meae, dat aan- schaffing van een reummeetinstallatie wenschelijk zou aijn, indien daarbij een instructeur kan orden opgeleid b.7, bij de Hilitaire ^asschool te Utrecht, dan wel door schriftelijken cursus of door van deskundige zijde uit te geven aanwijzingen. Deze instructeur kan dan in staat worden gesteld met behulp van bedoelde installatie gasverkenners oj ti leiden. Deze a.s. gasverkenners zouden b.v. gekozen hunnen worden uit gemeente personeel of uit leden der Vrijwillige Burgerwacht deelt mede, dat D.Vis te Doesterberg zich heeft aangemeld voor het volgen vat) een motor- en chauffeurs cursuswaarvan I de kosten f.1.-- per week bedragen, -^en schrijven van u.Vis is bijgevoegd, met verzoek deze kosten voor rekening der gemeente te nemen. verzoekt te mogen vernemen welke bijdra' gen door de onderhoudsplichtige familie leden dienen te worden betaald in de verpleegkosten van de armlastige kran^- zinnige -Varia lilhorst geb. 'ijnhoff. adresseert aan den raad inzake instcl- ling van een commissie van advies voor ide steunverleening aan erklooze ar beiders. deelt mede te hebben besloten tot aan koop van den in het schrijven dd.H --el 1936, le afd.no.4-3^6 bedoelden grond aanj de Dt.hoppenlaan voor f.2.-- per d» Verzocht wordt ae strook op 2 -'ebr3. over te dragen. j-egen staat het df 300'1: Beslo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 753