3 'ift 0 b. YjM- M JU. d.Vis be- flA-_ ten via I n ander J, BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen -*an huigen zal worden medegedeeld dat het college bereid is den daad voor te stellen de huurachterstand over het je Kwartaal 1936 zijnde f.93*29 oninbaar te verklaren, echter onder voorwaarde dat hij perceel 3irkstr.6 blijft huren voor een bedrag van f«3»75 P*vu voor den tijd van 3 jaren en onder de voorwaarden welke thans gelden. iallatie'U 1 .tan den Inspecteur voor de bescherming van ue bevolking tegen luchtaanvallen zal cruen medegedeeld dat voor loopig niet tot aanscnaffing van een reuxoneetinst zal worden overgegaan, -chter is het college bereid medé te werken tot opleiding, als in de circulaire bedoeld, j x'e ^elegener tijd kan aanschaffing van een installatie alsdan morden overwogen. l'egen deelname aan dezen cursus te ^eist door staat geen bezwaar, mits de afrekening der kos het departement van 3oc.kaken geschiedt, een e zooals zulks het geval is met de cursussen te A'foort. Aan K-.Hilhorst, koorderweg gbte ooest zal worden mede gedeeld dat hij verp_icht is een bijdrage te verleenen van f.1.-o lilhorst te botterdam en -.Hilhorst te Uithoorn zullen onderscheidenlijk een bijdrage heb ben te verleenen van f.b.jjb p.w. en f.2.-- p.w. deze aangelegenheid zal onder de aandacht van den mi nister worden gebracht, -daarbij zal worden opgemerkt dat er in deze gemeente weinig georganiseerd werkloozen zijn en dat' 3,en van oordeel zijn dat instelling van een adviescommissie niet noodig is. besloten wordt het onderhavige terrein aangezien hieraan door ae gemeente een zal worden gegeven. niet te verkoopen andere bestem- r I TT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 754