Volg num- i Afzender of voorsteller Datu mer K o r f e i n h o u 1537 1538 1539 1^40 1541 1542 1543 r 0 y .-ranuw eer 0 onc. 3cheffer,3'berg -4,0, v --u i i ligendomweg 3oes -es-uur der ngen daalsciiool lir. «rei .merken secretaris de eeutesecretaris adviseert ontrent de plannen tot samen voeging van de twee brandweervereeni- 0inben in deze gemeente. verzoekt verbetering van de keienrand langs de Lt.Koppenlaan. de directeur vari ^emeentewernen brengt hieromtrent advies ui- bij schrijven du.£7 I0V..I936 no»'91w. verzoekt verbet er in; vai .en toestand van ..en -3iöend0iuteg voor zijn perceel, de dirv. en,werken breng- hieromtrent advies uit bij sc.irijven da.27 -ov.j.1. riü.599. deelt naar aanleiding van het schrijven dd.3 Cctober 193^, le afd.no.110 mede, dat bij aanneming van het desbetreffend I voorstel door den haadhet zich inge volge art.lol, lid 6 der 1.0.wet 1923 in den vervolge ontslagen acht. geeft nadere toelichting op volgno.413 der ontwerp-gemeentebegrooting voor 1937 ladat in de vorige vergadering overeen stemming is bereikt inzake het verleenen van ontslag aan H.A.'/os door tenopzicrittj van de cetrokkene een milder standpunt in te nemen en hem voor eervol ontsla^ voor te dragen op grond van ongeschikt heid van zijn betrekking anders dan we gens ziels- en lichaamsgebreken, een en ander krachtens art»9^> sub c, van het werkiiedenreglementleest de secretaris de nieuwe ontwerp-voordracht terzake voor leest voor net in ontwerp opgestelde, onder dagteekening van 3 december 193^» prae-advies aan den haad inzake reorga- nisatie van den dienst van gemeentewer- ken naar aanleiding van het ingekomen j advies van de commissie 3.0, Uit dit ontwerp blijkt dat het college de reor-j ganisatie voorstellen dd.8 -■ovember 1939 handhaaft, het scnrijven van den gem.werken van 24 -ov.'3ó, no.1124, aar- in deze zijn meening omtrent de reorga nisatievoor stellen van 3.en h mededeelt brengt in het inzicht van het college geen wijziging. "D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 755