del AV7&.T samen- mi- :"and sur van advies ao.912. naad ceel trent j.1. rijven mede e f f e nd inge- 192° o413 or 1937. ereen- rleeneii paicht^ dpunt j tslag chik t- an ve- een en n het retari ake 1de 1936. eorga- .te er- :omen j dit i reor-j ;er 1934 air.vI 14 -1' T •eor.4' .edeelt i. -l6Js ESLISS1NG Afdeeling en No. Aanmerkingen ,..3 kennisneming van het advies wordt besloten af te aJj' zien van het aanvankelijk voornemen om tot samenvoeging 1-. van de brandweervereenigingen uit bezuinigingsoverv;e- gingen over te gaan. Conform het advies van den directeur van gebeente", zal adressant norden bericht. .en ,Jj hl' HivTi. Conform het advies van uen dir.v.gen.Merken zal adres sant worden oericht. cJr- 4i' HTcfS. iuj nn 1 sgenomen Het scnrijven zal aan de begroot inga 8 tukken «ordes toe 4 od-f. I .evoeed. //i.<7v(rt en zal .en ~>e ontwerp-voordracht wordt goedgekeurd «orden aangeboden. Blijkens bedoelde voordracht wordt aan den daad voorge-f steld de chauffeur-mouceur H.A.Yo» Krachtens art.90» sub c, van het erkliedenreglement met ingang van 1 Januari 1937 eervol ontslag te verleenen on^er toeken ning van een vergoeding krachtens art.90» 3e alinea van dit reglement ten bedrage van 3 maanden 1^0 /o van zijn laatst genoren }.oon, 3 maanden 7O van zijn laatst genoten loon en 3 maanden $0 van zijn laatst genoten loon. Besloten wordt de ontwerp voordracht goed te Keuren en den -daad aan te bieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 756