Volg- num- Afzender of voorsteller mer 144 Datum Korte 145 146 1 47 148 jje Voorzitter. .«ethouder van doci- ale Zaken. Directeur van Ge meentewerker: Centraal ^ureau v verificatie e voorzitter. 149 150 d havtioesel inspecteur van Douw en woningtoezicht.! .ld .financien stelt voor aan de neeren gemeenteraadst leden ihijssen c.s,. mede te deelen, dat het ae bedoeling van net College is de gemeente- en bedrijfsre^eningen over 1554 in ae eerstkomende raadsvergade ring voorloopig te doen vaststellen, met verzoek te .villen mededeelen wan neer de opmerkingen over die rekeningen verwacht kunnen worden. ordt stelt voor aan Maatschappelijk hulpbe toon te verzoeken mede te deelen noe- veei op heden aan armenzorg is uitgege ven. brengt advies uit naar aanleiding van net scurijven van Gedeputeerde ataten da. 5 Dec.1955, no555;?/5246 betrefïen-i- de den ophaaldienst van asch en vuil nis t endt rapport betreffende de kasopne- ming en controle der administratie der woningbouwvereeniging ''Goed ..onen" al- onf 0: nier, over het 2e nall'jaar 19^5 stelt aan de 01de van behandeling ae in de raadsvergadering van 29 uanuari mjpb in handen van h.en W. om prae-ad- vies gestelde balans der v .Centiale placntpiaats voor de gemeente ^»oest per 51 Jecembei 19p4. zer.dt een 2-tal declaraties wegens dooi ^ern bij voorschot gedane uitgaven ten behoeve der gemeente tot een gezamen lijk bedrag van j.26,28. deelt mede dat terzake van de cxisiswet 19p5 ae de vergoeding aer nosterli uitvoering der wandaouw-j over het jaar 1958 van ueaerlandsche 7eenouderij Centrale ontvangen, bedraagt .227,26. uitgaven te dezer ..ar.e zijn over Vjj'j niet ge daan an h ;lote we do wacht te nei weslo .e hu len t ;eli j ■esio ip de .ls i ie du .a u e r .en a en h 1 e a e (;cedg verg heslo ïiens keere •75, - 00rt en t 1. te eene este ls t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 75