Volg num Afzend of voorsteller Korte i mer 154-6 1547 1548 1549 I55O 1551 Comité ter verstrek king Tan schoeisel en kleeding aan bëh schoolkinderen der o.l.scholen, boest branj e-vereeniging filh.elm.ina" te j Soesterberg <ed.t.van hooy- v.Herwaarden Commissie voor ge organiseerd overle Plaatselijke land' s t or me 0 mmi s s i e tommissie voor georganiseerd overleg verzoekt collecte te mogen houden gedu rende een paar dagen ongeveer medio lecember voor "bovengenoemd doel. vraagt toestemming tot het plaatsen van palen- en het aanbrengen van versieringen op de openbare wegen der gemeente, gedu- rende de feesten ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana. pe Hir.v.hem.werken heeft hiertegen geen "bezwaar overleg mits de plaatsing der met hem aal gebeuren. palen in vraagt terugbetaling van het vergunning?. recht over het nog niet verstreken k?;ar« taal 1 Hebr.-l - ei 1937» aulks in ver band met den afstand van hare vergunning, adviseert inzake de opheffing van de "be trekking van gemeenteveearts zendt uitnoodiging tot bijwoning van haar Propaganda-avond op honderdag 1® Hec.u s iadviseert de bestaande ambtenaren- en I werkliedenreglementen te handhaven en daarin alleen die wijzigingen aan te brengen waarop van de zijde der bed. Ctaten :ordt aangedrongen. Voorts deelt zij mede, door de Ver.v.-el.uremeenten een commissie is ingesteld, welke de jtaak heeft één algemeen reglement voor [ambtenaren en werklieden in overheids dienst te ontwerpen, waarin een unifi- cahe zal plaats nebben van alle onder werpen de ambtenaren en werklieden be- itreffende. ~>e commissie is van oordeel» [dat samenvoeging van het ambtenaren- en werkliedenreglement gewenscht moet -orae geacht. Haar definitieve voorstellenpa- zij opschorten tot na de totstandkoming van dit unificatiereglementHe comiiss wijst er voorts met nadruk op, dat he niet in haar bedoeling heeft gelegen p- ontwerp-reglementen niet in behandeling te nemen, doch dat zij het venschelij1-" heeft geacht, voorstellen te doen in bovenaangegeven zin.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 761