u.: 'rfU./rfï tl. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Je gevraagde toestemming wordt verleend. Omtrent de dagen waarop deze collecte zal morden gehouden moet overleg worden gepleegd met den inspecteur van politie. je gevraagde toestemming wordt verleendonder voorwaar- pe jj de dat omtrent de plaatsing -van de palen overleg wordt gepleegd .net den directeur van gemeentewerken. Tot terugbetaling van het vergunningsrecht over het M1 niet verstreken kwartaal, zijnde 1 bVor.-l Mei 1937» .V bedragende f.lO.--, wordt besloten. ihj Let college besluit een salarisherzien voor het hoofc van den keuringsdienst in overweging te nemen, ---en grondig onderzoek zal worden ingesteld naar de erk- zaamheden welke thans door hem worden verricht. J-e .-urgemeester zal het college verte^ujr oordigen op apjf lezen propaganda-avond» A\ besloten wordt reglementen te de bestaande ambtenaren- en werklieden handhaven en daarin alleen die wijzi gingen aan ce brengen waarop van de zijde der o-edepu teerde otaten wordt aangedrongen. Aan de afd.financ "ordi - xen M ;ira0en een en ander vow gereedkoming de alsdan gewijzigd college voor te brengen. bereiden en na bij het reglementen Pt'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 762