1555 1556 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 155^ ~ed »h.--»-^ond van Overheidspersoneel ~>t ,-aulus 1553 «J0.en - onager 1554 «emeentesecretar i k lr .J .u-.l.üijaen hC/an Suydam Klaar w.weg 15Soe; :t 1557 -0 ir voeai. w ericen verzoekt om als overgangsmaatregel aan -'.van den bedum en «J .H.Koster"bij be ëindiging van hun werkzaamheden bij den dienst van gemeentewerken, gedurende maanden 1 h0 75 en de volgende 3 maanden gpu /o van de laatstelijk genoten wedde uit te keeren, alvorens de voorgestelde uitkeeringsregeling toe te passen. deelen mede in beginsel bereid te zijn het voorstel tot ruiling van grond, ge noemd in het schrijven van 24 November j.1. te aanvaarden onder voorwaarde dat het af te stane gedeelte van 0 no.1809 uitsluitend als weg zal worden gebruikt. vestigt er de aandacht op dat voor het innen van de kwitanties, inzake ophalen van asch en vuilnis, steeds een vergoe ding wordt genoten door den ophaler van 3 /o van het geïnde bedrag. Spreker deelt voorts mede dat hem iemand bekend is die zich met de inning der gelden wil belasten tegen een vergoeding van f.5ü»t' deelt mede, dat zijn principaal accoora gaat met den prijs van f.2»5^ Per ^2 voor bouwterrein no.ló, doch zich niet kan vereenigen net den prijs van f.2.4ü per h2 voor bouwterrein no.17. hedege- i 1deeld wordt, dat in zijn bezit is een brief van den air .v.gem.werken ad.1^ '36, waarin zonder eenige restructie terrein no.17 voor f.2.25 Per ~-i2 wordt aangeboden, teze laatste prijs is aan zijn principaal doorgegeven, die daarop den koop zou hebben geaccepteerd, i'en- slotte wordt er de aandacht op gevestigd dat terrein no.17 lager ligt dan terreiii no.ló, hetgeen een prijsverschil van f.O.25 Per --2 zou wettigen. verzoekt verlenging van den termijn ge- j noemd in voorwaarde sL van het besluit van h.en dd.10 hovember 193ó> le afd< no.I7/I26, waaronder hem ontheffing is verleend van het bepaalde in art.8 van van de B.V. t/b van den bouw van een dubbel woonhuis a/d igendomweg op pen ceel sectie no.3ól4 ged. biedt ter behandeling aan eenige vei5o.i zoeken om bouwvergunning, vergezeld de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 763