4 M BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen de Besloten wordt op het verzoek in te gaan echter met dien verstande, dat gedurende de eerste drie maanden de uitKeering 5° en de volgende 3maanaen 35 van de h? laatstelijk genoten edde zal bedragen. Sen en ander A/W zal den raad worden voorgesteld. aan den haad zal thans voorgesteld worden met de 'lebr. iiwager de betreffende grondruiling aan te gaan. Voorts zal aan de gebr.owager worden medegedeeld dat de ge meente bereid is medewerking te verleenen ter voorkomi van de naar voren gebrachte moeilijkheden. Wethouder d bruijn verklaart zich echter tegen het aangaan van deze grondruiling. -^an den secretaris wordt machtiging wordt verleend de door hem genoemde persoon te belasten met de inning deij gelden voor het ophalen van asch en vuilnis voor 1937 tegen een vergoeding van f.JO.--. besloten wordt de prijs van net onderhavige perceel no.17 thans te bepalen op f.2.25 Per V MJ' -jesloten wordt dezen termijn te verlengen tot 15 Januari 1937. '■^elet op het advies van Bouw- en oningtoezicht dd.8 december 1936 nos.35/ en 35/164 wordt besloten de aanvrage no.2/391 in te willigen en de aanvrage no. 1/ 1313 te weigeren. Vvj V V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 764