Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1558 1559 B iruernwer ke n -inister van -•in-j nenlandsche kakenj 1560 Afd.financiën I5ól 1562 1563 ~'echn. Amb t e naar Oasbedrijf Be jt .Vrijw .Brand weer, d'berg Bed.Staten van Utrecht jdeelt mede dat a.J.v.Suydam en u.van Aach, te koestontheffing behoeven van ihet bepaalde in art.13 der bouwverorde- ning 46 van den bouw van 3 winkelhuizen i op perceel sectie B no. 5003 gelegen aan ide van >eedestraat. 'i'erzake wordt gunstig advies uitgebran de elt mede dat heeft besloten de Aaad van - -inisters den yen Januari a.s. te beschouwen als een nationalen feestdag. Op dien dag zullen alle rijksdiensten en de daaronder ressorteerendeinstel lingen en bedrijven, voorzoover dit mo gelijk is, gesloten zijn. Verzocht wordt eenzelfde gedragslijn te volgen tenopzichte van de gemeentelijke instellingen- en oearijven. adviseert over te gaan tot het benoemen I van een geneesheer belast met het ver- I richten van de doodschouw gedurende het jaar 1937. adviseert de tijdelijke gasreductie, waartoe in de raadsvergadering van 30 Bec.1935 besloten is, om te zetten in een permanente gasprijsverlaging voor de daarvoor volgens genoemd raadsbeslui1j| in aanmerking komende gezinnen. vestigt nogmaals de aandacht op de on- 1 voldoende huisvesting van de motorspuit te Soesterberg en verzoekt daarin ver betering aan te brengen. -ede is ingekomen een schrijven van B. kwaal te Soesterberg waarin hij mede deelt een verwarmde box voor vier a vijf] maanden ingaande 1 Becember 193^» tegenj een huurprijs van f.5.-- per maand, te willen verhuren aan de gemeente. deelen mede dat zij van de commissie va- overleg inzake de gemeenteöegrootingen inededeeling nebben ontvangen dat het voornemens der gemeente^ van het oo ue begrooting voor 193& geraamde bedrag f.lOü.823.49 aan uitgaven voor werkver schaffing en steunverleening, waarin wer kl 00 she id s sub siai ef ond s bij draag te verhoogen en te brengen op f.12; aan een nader onderzoek is onderworpen. Bit onderzoek heeft uitgewezen dat een verhooging tot f.119»500.voldoena-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 767