Volg num mer Afzender of voorstelier Datu m Korte i n h o u 1564 15Ó5 I5ÓÓ 156 7 1568 15Ö9 Uhef v/d -Og.Niensb der 1'ed .Spoorwegen ze Utrecht ■i .V Selderbeek te --msterdam ■Rijksinspecteur e r k v e r s c haf f i ng Veenendaal Afd.Belastingen ter secretarie s .Beuzel ,geme ent e-+ bode, Boest 4e; ieent e secretaris geacht mag worden, he commissie heeft hierbij opgemerkt dat de verhooging bij de berekening ^er extra-bijdrage niet in aanmerking norit genomen. Bed.Staten (verzoeken de ramingen nader te bezien. deelt in antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.5 Novem ber j.1. 4e afa.no.457^ betreffende ver- laging van de huursom van een terrein (gelegen aan oostzijde van het stations- emplacement Soestmede, dat met ingang van 1 Cctober j.1. deze som van f.35*— op f.28.-- is teruggebracht en dat het teveel Getaalde ad f7.-- zal .orden terugbetaald ur- zendt antwoord op het schrijven van gemeester en wethouders dd.4 -december j.1. 4e afd.no.1705 betreffende bruik leen van "««a schilderijen. deelt mede, aaz aan zijn inspectie als adjunct-inspecteur is toegevoegd Ir. .^.tongmana verzoekt bijgaand le suppl.kohier school gelden 1936/'37 willen vaststellen ien uitvoerbaar verklaren tot een totaal bedrag van f.734.95* j~>e gemeente-ontvanger adviseerc de ter- j (mijnen van invordering, bedoeld in art. 13 der betrekkelijke verordening, vast tq stellen op 28 februari '37 en 31 1-aart '37> elk voor de helft. deelt den raad mede, dat naar zijn mee ning bij de bepaling van zijn salaris geen rekening is gehouden met het feit, dat hij tevens belast is met het schoon Ihouden van het kantoor van den gemeente ontvanger met bijlevering van material.e en verzoext den raad hem vanaf 1 Janu- (ari 1936 een bedrag van f.3*-- per week toe te xennen voor bovengenoemde wern- zaamiieden. (deelt mede dat het bestuur van de woning jbouwvereeniging 'Ooed Nonen" te Soest (hem heeft verzocht te bevorderen dat jovereenkomstig art.25» laatste alinea (van de betreffende statuten en huisli°u" i jdelijk reglement alsnog goedkeuring "°rcU (verkregen op het verstrekken van een jgeldleening door deze gemeente tegen (rente van 4 l/8 en onder verband van {te verleenen le hypotheek. serl V»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 769