/fyó. is 6^ Aanmerkingen nteraadsj I elen, dai| ge is de I n over ,M ergade- elien, en wan- ekenihgeijiB ordt besloten conform het voorstel. uulpbe- en noe- 0-itgege- ing van o t a t en etrefi'en- n vuil- onform het voorstel van den nethouder wordt besloten. an het rapport wordt kennis genomen, voorts wordt be sloten de goedkeuring door Gedeputeerde staten op al U.e door den kaad terzake verstrekte credieten af te wachten, alvorens dit rapport wederom in behandeling te nemen. at.e der nen* al- ij prae-ad- entr ale ooest gens door ven ten ezanen- er kosteil Landbouw-) 5 j> o v an entrale uitgaven iet ge- desloten wordt de woningbouwvereeniging te wijzen op (rpe maatrege ;oo spoedig mo^- .e huurachterstanden en te verzoenen scne: -.en te treffen opdat deze achterstanden z< ;elijk worden ingehaald. iesloten wordt ae ./.centrale dlacntplaa >p de te laag aangehouden afscnrijvingspe .ls is gerapporteerd in net schrijven van ieoureau, en voorts de ite verzoenen .ader bericht. c .en afschrift van dit schrijven zal worde en heer van klooster als zijnde door net .angewezen als commissaris aer h.v ts rcentages te wijzen zco- verifica -ty net nieromtreiit n gezonden aan emeentebestuur |'e declaraties fcot een totaal bedrag van ƒ.26,28 worden 7^* y£j |;oedgeK.eurdxot uitbetaling zal mitsdien kunnen worden J vergegaan. besloten woudt net bedrag aan net noofd van den neurings- dienst en den hulpkeurmeestëx naar reden van 1:2 uit te i leer enmitsdien aan den heer A.sinter 1/ j x 227, 20 '15, lj> en aan den heer i.J. Drost 2/p x ƒ.227,20 ƒ.151,47. •oorts wordt besloten van de over 1'ujjó en volgende ja— cn te ontvangen vergoeding telkens een beurag van 50, n te houden voor de gemeente als bijdrage in de alge- eene mosten verbonden aan ae administratie e.d. „et estserende bedrag zal dan worden verdeeld op di ls tnans is geschied. wijze ci 3 Opir 6 cJ ciJQUciX X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 76