Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte mer I57O 1571 1572 1573 1575 AirOem. werken 0 ,jj.v»cL»dichte Staah.laan, Soest Gentr.Bureau voor Verificatie enz.. s 0 mma nd an t "Vrij wille brandweer" van Soest 1574 .^.v.d.Ham.,deur- waarder der plaat selijke belastingen Sest.v.d.Ver.tot bestrijding der t. b.c. te Soest deelt mede dat h.C.v.Suydam en J.van -■vscii, te Soest, ontheffing behoeven van het bepaalde in art.14, lid 1, sub c der Ibouwverordening voor het maken van z.v, igeslQrten bouw als bedoeld in art.14, sub V der bouwverordening zulks tenbe- Ihoeve van den bouw van een blok van 3 (winkelhuizen op perceel sectie Si no.5^83, [i'erzake wordt gunstig advies uitgebracht' echter onder nader genoemde voorwaarden, verzoekt verlenging van de hem bij be- jsluit van S.en da.6 -Sec.'34- no.1/999, verleende vergunning voor den bouw van 3 dubbele woonhuizen a/'d Stadhouderslaan, pe dir.v.gem.werken brengt afwijzend ad vies uit. jzendt een afschrift van het rapport bi jgebracht aan den haad van Commissarissen! 'der -u.V.Sentrale Slachtplaats voor de gemeente Soest naar aanleiding van de jaarstukken dier slachtplaats over 1935 adviseert tot bijplaatsing van drie bran 'kranen. De ^rnhemsche Waterleiding ideelt bij schrijven /an 9 Dec.1936 no.Iij I3—3/8189 mede, dat de kosten van bedoeld) Jbijplaatsing f.233*4-0 zullen bedragen. verzoekt met ingang van 1 Januari 1937 jontheven te worden van de werkzaamheden verbonden aan de beschrijving en con trole der hondenbelasting. iverzoekt een bijdrage in de kosten van jverpleging van! latharina --argaretha horn. over het tijd jvak van 14 november t/m 31 December 193° (48 dg.a f.2.90 p.a.) zijnde f.139*2^ jSornelis -mizendonk. over het tijdvak van 16 -'Ov.t/rn 3d Aec.1938 (50 dg.a f.2»9ü p.d.) zijnde f.162.40 Iri:int.ie ^oersïüsl over het tijdvak van - [Juni t/m 31 -Sec.1936 zijnde f.iyzJ*0 illy 1'iersma. over een nader te bepak'- [aantal dagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 773