Volg- j rtum- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1576 1577 1573 1579 1930 1531 1582 1503 1504 bir.gem. werken --0ofd."best.der Ver^ v.Ambt .der Oern.fin. en gem.bedrijven en diensten Afd.Soest der led. Ver. b.H.l.O. 3 ,'fhi jssen,-"ia van den Daad ■Jirgejn. werken Uem. ontvanger -ej.Jacoba igtixia Oude drachtje 6 h •v.d'gdom, Soest denier.dureau voor Verficatie enz. j bericht dat o. .ïe ster beek zijn werkzaam heden op 9 December j.1. heeft hervat. verzoekt den gemeente-ontvanger in de gelegenheid te stellen de algemeene ver. igadering zijner vereeniging, op 17 De cember a.s. te kilversum te houden, op kosten der gemeente bij te wonen. zendt financieel overzicht in over he: jaar 1935'"33. doet den naad het navolgende: Voorstel omtrent de mogelijkheid tot het stich ten van een flinke brandweercentrale nei politiebureau- en woning te Soesterberg zulks alleen voor het geval groote fi- nanciëele steun wordt verleena door het Dijk. adviseert aa,n -^.-tuurdeman, Schoutenk. ;e{ 2, een aanschrijving te richten inzake verbetering van perceel Oude Utrecht- scheweg 20a. deelt mede, dat door S.A.van 't Al oost e; nog niet is betaald de door hem ver schuldigde erfpacht, bedragende f.2.13 per jaar over de jaren 1935 en 1933 van het perceel, kad.bekend als gemeente I Soest, sectie D no.692. In overweging wordt gegeven art. 10 der erfpac-htsvoor- i waarden toe te passen. doet naar aanleiding van het schrijven dd.25 hovember j.1. Ie afd.no.2599 een ander voorstel, waarbij o.a. de gepro- i jecteerde weg tusschen <ijnand ioplaan en beukenlaan, voorzoover loopende ovar het perceel w nr3306 wordt verlegd. verzoekt den Daad restitutie van een bedrag van f.2ó.--, door hem in het jaH 1924 gestort in de gemeentekas voor oe- taling van rioolbuizen, welke later door de gemeente in gebruik zijn genaiie\ zendt proces-verbaal van op 7 Deceini- 1933 6edane opneming van kas en boeken I van den gemeente-ontvanger.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 775