f 4 .h /yz*. //ts? ity. HtcM. \Ko. n? BESLISSING Aideeling en Nc i Aanmerkingen :erj£zaaa- hervat. isteroert; >ote fi- aoor hei ilennisgenoraen. Oj het verzoek wordt gunstig beschikt. kennisgenomen, Aan aen Haai aal tornen voorgesteld op dit voorstel nietj in te gaan, aangezien reeds een politiewoning en een politiepost ter plaatse aanwezig is. Vermits in de be grooting voor 1937 reeds rekening is gehouden met een opheffing van de hulpsecretarie aldaar, blijft alleen over de k ;estie van de brandweercentraleni er omtrent zijn binnen afzienbaren tijd voorstellen te vernachten. <V iConform het advies van den dir.v.gem.werken wordt be |sloten aan Huurdeman een aanschrijving te zenden. Ac 'zal vooraf het water uit de pomp van het onderhavige ihuisperceel door een deskundige worden onderzocht. '■an den inhoud van art.lo der erfoachtsvoorwaarden zal toepassing worden gegeven. v- CiAy pesloten wordt het standpunt vervat in het schrijven van gj k.ovember 193&» le afd.no,2599» 'te handhaven. I wn den haad zal worden voorgesteld de afwijzende beschijt-^ ingvervat in het raadsbesxuit ad.28 3ept.'32> ie afd. 10.2611, te liandhaven. f-nnisgenomen. het proces-verbaal ennisneming worden aangeboden. jai aan den Haad ter /K'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 776