Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1535 l^Bó 153 7 1588 1589 159U 1591 K.Jees en ioonen, Rotterdam Voorzitter Voorzitter -in.v.financiën Rijksinspecteur werkverschaffing Veenendaal -Vbed .handel -lyagentschap ooest kiro Jaat soos Gil deneer verzoeken te vernemen of reeds een de- slissing is genomen ten aanzien van het aangaan van een ziekteverzekering voor gemeentewerklieden in vasten dienst. stelt voor de in de vergadering van 31 Octoder 1936 genomen deslissing, inzake wijziging van de verordening "ophalen asch en vuilnis, in te trekken, aange zien op zulk een wijziging toch geen I goedkeuring is te verkrijgen zulks in- verdand met de omstandigheid dat in^het stuk van oelastingen 0£en privilegiën kunnen worden verleend art.176 grond wet stelt de vraag aan de orde, wat thans j geschieaen moet ten aanzien van de voor- I genomen verbreeding van de 13. J-ro the straat zendt antwoord op het schrijven^van burgemeester en wethouders dd.28 Kovem- ber j.1. 4e afd.no.277 betreffende be lastingen. deelt mede, dat de erkverschaffing ge durende het tijdvak van 21 Dec.1936 t/u 9 Januari 1937 tijdelijk kan worden stopgezet. ~»e betrokkenen kunnen in de steunregeling worden opgenomen. deelt mede, dat de obligatie f.1000.-- 4-V Vlaardingen 193° no.1104 per 4^ Jan.l;37 a pari aflosbaar^is gesteld, houders van deze odligatiën kunnen me- recht van voorkeur inschrijven op een 4 ,1 leening Vlaaraingen 193Ó tot den koers van lOu /j. datum van inschrijvinë ló december 1933» deelt mede geen bezwaar te hebben tegeJ de in zijn schrijven vermelde veiling en lichtingen als oedoeld in het bosch-i plan 1937. Voorts bestaat geen bezwaar tegen het uitvoeren van de normale Jaa f lijksche dunningen en tegen het dunnerii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 777