U Y'fï' HAoJr. BESLISSING Aldeeling en No. Aa nmer:<ingen een be- n van het ing voor ienst. van 31 inzake )p laaien aange- 1 geen ilks in- ■t in_ het .legiën 1 grond- 1 thans t de voor- othestraatJ van 8 lTovera nd e "be fing ge 1936 t/m rden n in de 1000.— er 4 steld nen met op een t den hri jviflë en tegei ellinSerj t tosch-i bezwaar j ale jaa"A dunnen ae Je sloten wordt voorloopig niet „ot sluit: ziekteverzekering over te gaan, zulks in omstandigheid dat de "bedr 1 jf svereeniging voor zieken- y geldverzeKering van nederl.gemeenten deze aangelegen- AA J heid in studie heeft. .ng van een verhand met Uonform. het voorstel van .liervan zal mededeeling 1 van de woningstichting "Cns uen Voorzitter orat oesloten. S p/f orden gedaan aan het bestuur 3, f belang" YsSts ."•an den dir.v.gem.werken wordt in de vergadering opge dragen ter plaatse tot het uitpalen over te gaan. Voort; oesluit het college, zoodra dit heeft plaats gehad, ter plaatse een en ander in 0ogenschouw te nemen, ^an den air .v.gein.werken wordt tevens opgedragen persoonlijk mei); Ie betreffende grondeigenaren onderhandelingen omtrent grondafstand te voeren. kennisgenomen. IL -et den inhoud van deze circulaire zal rekening worden gehouden. -esloten wordt aan den Raad voor te stellen voor drie 2^ duizend gulden in te schrijven op de leening Viaardingeii 4 koers n.1. f .1000.-- met voorkeursrecht en AAU. f.2000.-- zonder voorkeursrecht. kennisgenomen. I* Jf- d r. >- 1 vL t C., t "V*-*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 778