Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1596 1597 - "in. v»3oc. faken te s-Aravenhage D.D.en P.Stager 159c 1599 lóöC fin.t.Sqc.^aken DentrWerkgevers risico-"bank aange sloten bij de Doopver.Centraal -De /_eer Dir .v.deui. erken uit den ingesteld een door heer Ir. onderzoek is den woning. 3. n zj geole 70 woningen der oni deelt mede dat eetinspecteur te de Bilt ken dat van de stichting '''Ons melang" «aren. i.it het rapport van geme-iuen j..g nieur morden eenige opmerkingen overge nomen, raarover ie meening van burge meester en wethouders wordt verzocht. 41 onverhuur van gemelde! Wij g e S G schr i raad voor groo seve :ron ven er op aan dringen de door hen elde voorwaarde, vermeld in hun ijven van 3 December j.i. in het sbesluit op te nemen en verzoeken ts den afstand van het gedeelte c 4120 Idlaan van druiling te gelegen aan den hoek Vos leuningenlaan los van behandelen. deelt mede, dat de steunregeling voor werklooze arbeiders is verlengd tot en met 3 iuli 1937* deelen mede dat door de Onderlinge Hisi co-vereeniging van led .gemeenten beslo ten is in de aanvullende verzekering 00 op te nemen ambtenaren uitsluitend te- last met administratieve werkzaamheden, onderwijzend personeel, poiitiepersonee artsen en vroedvrouwen. ->e aanvullende verzekering is een aanvulling op de voorzieningen krachtens de Pensioenwet 1922 en verleent derhalve tegemoetkoui in loonderving bij tijdelijke onge schiktheid tot verken- en in de kosten van geneeskundige behandeling en ver pleging na ongeval, -evens kan deze ver zekering gesloten worden voor brand weerlieden. zendt eenige adviezen tot betaling wan den'2en (laatsten) termijn der aanne- mingssommen terzake van werkzaamheden voortvloeiende uit bestek no.3 wan 193J v onderhoudster kenb.v;. aan: Dhr.3.Schuits f.13. .--'.'lok 22 h.J.Sraink óp»-" fa.«Joh.van Scnalkwijk 5*"~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 783