num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 1601 16o2 I6O3 1604 I6O5 16^6 I6O7 GedO-Ga ten «J .Guchwaldtboek binder te Goest Voorzitter Gr.- .^arkey <olf, Chef v/d veneesk. dienst der L.Y.A, "Voorzitter der Commissie Grond bedrijf ^on.eedi.y voor duinbe n Plantk afd.^uis ter Heidè G i rG eraw er ke n jdeelen mede dat zij vertrouwen dat de 'afdoening der reglementen voor de ambt5. naren en .erklieden zoodanig en voortaan? |zal hebben dat zij nog voor het eindt jdes jaars zullen zijn vastgesteld. verzoekt hem ae levering van bindwerk 0 te dragen, zulks in verband net de min der gunstige financieele omstandigheden, waarin hij verkeert. Verder wordt ver zocht hem te verstrekken een aanbeveling waaruit blijkt dat hij net bindwerk vooi de gemeente ^oest naar behooren neeft vervuld, zulms ter verkrijging van werk ivoor ae gemeenten -vaer sf oor c ^aren, ^aarn en deelt mede, dat door v.van mees wonenae --art ;eg 17 mondeling in huur is gevraag} het vroeger bij J.lorna in huur zijnde perceel 5453» Oroot 221C gelegen aan den hart weg. Hij zou voornemens zie den grond te gebruiken voor den verbouw van veldvruchten, aardappelen en koren. verzoekt hun vrijstelling te verleenen van riet verbod tot het berijden met een motorrijtuig van het gedeelte van den Verlengde Postweg gelegen tusschen van aarenstraat en -^-ademakerstraat te Goesterberg deelt mede, da Staten ad. - Ge 1598/2398 in d van bespreking Commissie auvi stellen naar d gestelde wijzi ontwerp beheer bedrijf, daar —et de overige kan de commiss dactie dier wi den ontworpen. het schrijven van Ged. ptember 1938, 3e afd.no. e commissie een onderwerp heeft uitgemaakt. Ge 3eert een onderzoen in ze e bedoeling van ae voor ging van art.2u lid 2 der sverordening op het uroru' uaze niet duidelijk blijk' voorgestelde wijzigingen ie zich vereenigen. Je re- jzigingen zou kunnen wor- verzoekt toestemming om te S'berg een Pr.Gernhardboom te planten op een nader aan te wijzen plaats. -Ge Gfr.v.gem. er ken deelt mede dat deze boom geplant ka$ worden aan den ingang van de Cude of Verl. i'empellaan. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de J1Q QÏ"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 785