V Ar |7 a/ff' BESLISSING Afdeeling I Aanmerkingen en No. e y oor bereiding van de te -.tij ai gen reglementen aal zoo Spoedig mogelijk ter hand worden genomen. Lan Huchvsaldt aal worden medegedeeld dat mee zijn be- J gangen zooveel mogelijk rekening aal «orden gehouden. L t>e gevraagde ontheffing wordt verleend, Sesloten wordt medewerking te verleenen tot verhuur van Af' lit terrein aan H.van Hees. X I. •an de Commissie grondbedrijf zal verzocht v;orden zich it te spreken over de al of niet wenschelijkheid van de nstelling van een grondbedrijf of een afzonderlijke ad ministratie der gemeente-eigendommen. Pressante zal worden medegedeeld dat van de aanbieding leen gebruik kan worden gemaakt, aangezien door een ?laatselijke vereenigin^ in een en ander reeds was voor- ien vóór de indiening van dit schrijven. '-let op siaber het 36 r no. nos.l/'l advies 35/ 175 en van Houw- en en 3 5/^7° Woningtoezicht dd.lo He-p 17 ordt besloten de aan- AA in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 786