Volg- num- Afzender of voorsteller rner Datum Korte inhoud IÓO7 1608 160 9. lóio 1611 lóia 1613 -iestuur der - ^.r ia- school ^e.ontvanger Soest kommissie van 'i'oe zicht 00 het lager ondervij s. Sotsüer iuziekver^ "Patientia incit Cannia" 's i ^oesterbergsche harmonie uentr,lureau voor Verificatie enz. te r s-'<ravenhage in.vinnend.ia- ae n ze hage s—"raven- vraaggelden beschikbaar te stellen vq»J a. uitbreiding der school met een zesig lokaal en de noodige eerste inrich- 1 ting daarvan. b. voor aanbouw aan het gymnastieklokaal! 'vraagt welke maatregelen genomen moeten! worden ten aanzien van Os. .v.d. Veert, aan vien is verzocht alsnog f.737.04 ce villen betalen voor de verpleegkosten van zijn krankzinnig kleindochtertje. jverzoekt een bedrag van ten hoogste beschikbaar te stellen voor noci-1 ^zakelijke uitgaven als porti, bureauoe- hoef ten e.d. der commissie verzoekt komen op subsidie voor de 5 zijn. den raaa der gemeente terug tel zijn besluit zot intrekking ie| t jaar ly3^j aangezien concerten reeds gegeven -verzoekt, indien er een bedrag voor suD Isidie aan muziekvereeni,,:ingen -;ordt uit-, (getrokken hiervoor in aanmerking te mo- ;en komen. zendt een afschrift van het rapport ui jgebracht aan den kaad van Commissarissen laer k.V.OentrSlachtplaats voor de ge meente -joest naar aanleiding van de ge houden kasopname en controle der admi nistratie over liet 4e kwartaal 193^» doet ten vervolge op zijn schrijven van lil augustus '36 no.2lOü4 eenige mededee- ilingen betreffende wijziging van het Doornemen der regeering ten aamien van ide berekening van de ge.;one oijarage ui ihet verkloosheidssubsi^iefonds voor bet, jaar 1937-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 789