Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u Uoi-iiiandanten der Vrijwillige brand- weren te Hoest en te Soesterberg 3ir.dem.Heur ings- dienst vee en vleesch te Hoest i.en 3. de Kuigt HigencLomwegHoest Voetbal-en -stille- 1 zie lever. '3'"berg" Hymnastiekyer"3e Hoe ster 'f urne lub" te Hoest Voorzitter delstaten dezer Drovincie I brengen van den advies uit Insoecteur omtrent het van Politie voorstel tot aan vulling der van brand. Verordening ter voorkoming I adviseert geen varkensgehakt in blik te distribueeren alvorens de keuringsdienst de bussen heeft gecontroleerd. verzoeken ontheffing van de bepalingen der bebouwingsvoorschriften inzake de vereischte open ruimte tot de zij erfaf- scheiding. Vol0ens gemelde voorschriften 'moet een afstand van 4 - in acht worden genomen terwijl een afstand 2/e f ge- wenscht wordt. mi betreft perceel H no, 1Ó43 ged. gelegen aan de Vosseveldlaan. 3e dir.v.gem.werken brengt advies uit bij schrijven van IJ december 193^» no .3/47. verzoeken ontheffing te willen verleeneri Ivan de betreffende bepalingen van de Winkelsluitingswet, zulks inverband met een te houden fancy-fair op resp.28-29 en 3*- Januari '37 in hotel "Huis ten 'Halve", en op 29~3Ü Januari en 1 febru ari '37 in hotel kernland op alle avonden tot 11 uur. 3e brengt gunstig inspecteur van politie advies uit. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot «"ijziH ging der gemeente-begrooting voor 1936 no.21/ 522. zenden om bericht en raad een adres van; de .'ed. J.J„van ICL00ster-Houtveen, 3irx<- straat 2a, te Hoest, inzake bebouwing van perceel sectie 3 no.1699 gelegen aak de Soesterbergschestraat..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 791