Volg num mer Afzender of voorstelle Korte inhoud 1Ó2C 1621 1622 1623 1624 1625 -ïoofd van den luchtbe schermings- dienst (ie.-Stat en van utrecht J iróe.ii. vi er ken J .L.-vLders ,herkpad -j'fc^lj ^oeso te Voorzitter Je Voorzitter hoofd 3e afd.ter secretarie hdviseert tot toetreding als begunstig ster van de hederl.Vereeniging voor micht.be schei schrijven; miing. vZie het bijgevoegd zenden een exemplaar van de bij konink lijk besluit van 27 - ovember 1936 nr.44 ,goeugeneurde verordening tot heffing van schoolgelden voor het. jaar 1936/37. zendt afschrift aannemer Cadens van een door hem aan den gezonden schrijven be treffende het alsnog uitvoeren van nood- Izakelijne herstellingen aan de verken, bedoeld in bestek no.1 van 1936. verzoekt Jurgemeesber en 'ethouders tot de P.f.ï. het verzoek te richten tot verwijdering van het borstveringsrauurtje vo'ór het postkantoor, aangezien dit in verband met de in aanbouw zijnde winkel huizen een belemmering is voor het ver keer. Je dir. v .gem» werken brengt hiero trent rapport uit bij scirijven van 18 Jee.j *1» stelt voor, om met ingang van 1 -januari 1937» H.JT.van Hal tegen een belooning, [berekend naar f«5CG.per jaar, op ar beidsovereenkomst op de derde afdeeling eer secretarie te :erk te stellen. stelt 1937» rekend 1 Januari voor, om met ingang van J.Ruijs tegen een belooning, be naar f.566,-- per jaar, op ar beidsovereenkomst op de derde afdeëLing ter secretarie werk te stellen. vraagt goed te vinden, dat voor het in leveren van aanvraagformulieren voor werkloozensteun alleen gelegenheid zal [bestaan op Jinsdag en Jonderdag des voormiddags van 10 bot 11 uur. -\ L L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 793