yyi y icoA)- /fof. BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen Aan den ^aa& zal narden voorgesteld toe te treden als begunstigster van ,ieze vereeniging en het daarvoor be- noodigde crediei: toe te staan. r aAr V l Henni sgenomen -snni sgenomen. besloten Bttrdt terzake tusschenkomst te vcrleenen opdat |7 aan de eigenaren van de betreffende winkelhuizen ver- gunning, onder zoo noodig nader te ordt verleena tot het ve] stellen voorgaarden, jderen van dit -riuurtje. H bal. rag der 1937 een beloo- besloten wordt r.iet II. J. van Hal voor het ja.3.2 arbeidsovereenkomst aan te gaan. Het be ning ;ordt oepaald op ï*?00.--. -chter zal aan van Hal morden medegedeeld dat een ander geen aanspraken of rechten aal kunnen geven opzichte van latere door het college te nemen beslis- en ten singen tenaanzien van de gemeente-secretarie tewerkstelling van personeel op •en gelijksoortig. -.J.van Hal vordo beslissing Otnonen ten öenonen ten aanzien van aanzien van H.huijs. Yl 91 ie voorge stelde regeling ^ordt goed .eueurd ■o^y.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 794