Afzender of voorstelle num mer Korte inhoud 1627 1628 -■'■-ent der Arbeids bemiddeling hoofd 3e afd.ter secretarie 1629 1630 1Ó31 Ai ax man eren ter gemeente secretarie 3e afd.ter se- crstarie l>ir.0em. werken IÓ32 -testuur H.A.schol v/u -arociiie Petr4. en -aulus n vraagt goed te vinden, dat de arbeids beurs voor het inschrijven van werkz.oe- 'ken&en alleen geopend is des morgens van 9 tot 10 uur, zulks ingaande 1 Jan.1937. vraagt machtiging voor; le» aanschaffing kaartenbak t.b.v. de wekelijksche stempelkaarten tevens gezinsink.briefjes voor de steunver- leening, bij gemeentewerken; 2e. aanschaffing van 3 laden voor de op berging van de stamkaarten voor de steunverleening ter plaatse aan te brengen, alles door gemeentewerken; 3e. het doen aanbrengen van een bord naast de ingang van de afdeeling, waarog de verschillende uren van openstelling der diverse diensten zijn vermeld, door gemeentewerken; 4ehet veranderen van de opschriften op de deuren door gem.werken. jbiedt ser vaststelling aan de in te zen den opgaven voor de financieels verhou ding tusschen het rijk en de gemeenten over het rekeningsjaar 1935» verzoekt goed te beuren, dat op den ste ,r. van 0.0.A.van Zeeland door den gem.ont vanger wekelijks f.4.wordt ingehoude.. voor de huur en deze f.4.-- aan den eigenaar, 1c. de vader uit te betalen. deelt mede dat bij ie werkzaamheden aan het aak van de openbare school te Ooes- terberg de werkzaamheden van den lood gieter gesteld moeten worden op f.347*6^ in plaats van f.22f?*-- en dat de totaal- bosten van het werk hebben bedragen f»ó63.0.j. Aangezien door den Paad reeds een crediez van f.lpO.-- is toegestaan,, is alsnog een crediet noodig van f .5I8.C0. -de commissie Openbare Verken adviseert aan -2.en om den Paad het benoodigde i crediet aan te vragen. _ioet toekomen het goedkeurend advies vat den Insp.van het Lager Onderwijs betref fende de aanvrage dd.12 Augustus j.1. inzake verbetering van de speelplaats j der A.h. U.L. 0. school, -^e kosten zijn door den dir.v.gem.werken geraamd op if.305.42.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 795